Česká národní banka by měla získat legislativní pravomoc určovat parametry hypotečních úvěrů.

8.6.2019

Vážení čtenáři, tuto novelu zákona o ČNB má projednat v pondělí vláda, jak vyplývá z informací na webových stránkách Úřadu vlády: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB2SJHEPL.

Veškerá omezení hypoték ze strany ČNB aktuálně mají totiž podobu doporučení hypotečním bankám, poněvadž dosud neexistuje právní předpis, jímž by si centrální banka mohla tato pravidla vynutit. Komerční banky se nicméně těmito doporučeními většinou řídí. Základní premisou je omezit možná rizika na finančním trhu, např. nadměrné zadlužování domácností. Legislativní novela zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance však počítá i s pokutou ve výši až 10 milionů korun v případě nedodržení těchto zákonných povinností.

Obrázek č. 1: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc., v národohospodářské či právní rovině jsou mu mj. přisuzována pozitiva či negativa ohledně transformace československé či české ekonomiky, resp. privatizace majetku, ale snad právě díky jeho dlouholeté praxi získané zaměstnáním ve Státní bance československé (v letech 1971 až 1986), disponuje Česká republika velmi kvalitním právním předpisem o České národní bance, který poskytuje centrální bance i v mezinárodním porovnání značnou nezávislost a zejména velmi široké pravomoci.

03916252

Zdroj: https://plus.rozhlas.cz/vaclav-klaus-manazer-pro-slozite-casy-6510515, vlastní zpracování, 2019

Stará ale přitom stále pořád aktuální učebnice povinně volitelného předmětu Bankovnictví pana Doc. Ing. Jiřího Blažka, CSc. a Ing. Jiřího Ukleina, Ph.D. z Právnické fakulty Masarykovy univerzitě v Brně k výše uvedenému sděluje (cit.): „Jedním z pilířů úspěšného fungování centrální banky je její samostatnost. Samostatnost zde chápeme ve smyslu její nezávislosti na vládě a jejím rozhodování. Má-li být centrální banka úspěšná, nemůže být podřízena rozhodnutím vlády. Vlády mohou z řady důvodů (politických, sociálních atd.) provádět takovou hospodářskou politiku (např. při schodkovém státním rozpočtu apod.), která ve svých důsledcích je protiinflační. Vysoká závislost centrální banky na vládě akceleruje a posléze konzervuje negativní měnový vývoj a znesnadňuje provádět důslednou protiinflační měnovou politiku. Tyto obavy vedly ve většině vyspělých zemí k uzákonění nezávislého postavení centrální banky na vládě. Rovněž v České republice je toto pojetí akceptováno a legislativně upraveno zákonem ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Česká národní banka je centrální bankou, svými pravomocemi, postavením, funkcemi i mírou samostatnosti plně srovnatelnou s centrálními bankami vyspělých států. I když je samostatnost centrální banky všeobecně přijímaným faktem, diskuse je vedena o míře, rozsahu této samostatnosti. Absolutní ničím neomezovaná samostatnost centrální banky v žádné zemi neexistuje. Je tomu tak proto, že banka musí reflektovat hospodářskou politiku konkrétní vlády a z těchto důvodů ji v určité míře i respektovat. Proto je i nesnadné hodnotit míru samostatnosti při mezinárodních komparacích (zdroj. BLAŽEK, Jiří a Jiří UKLEIN. Bankovnictví. 1. vyd. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity a nakladatelství Doplněk, 1997, s. 35 až 36. ISBN 80-210-1715-5, resp. ISBN 80-85765-91-8.)

Schéma č. 1: Česká národní banka má ale i přes uvedený zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance v Ústavě české republiky zakotvené samostatné a poměrně silné postavení, tj. tedy nepatří ani pod moc výkonnou (exekutivu), pod moc zákonodárnou (legislativu), a ani moc soudní (justici).

download

In concreto (konkrétně) se v samostatné hlavě šesté, článku 98 Ústavy ČR hovoří o tom, že (cit.):

„(1) Česká národní banka je ústřední bankou státu. Hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu; do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.
(2) Postavení, působnost a další podrobnosti stanoví zákon.“

Obrázek č. 2: V sobotu 8. 6. 2019 se Česká národní banka už potřetí zapojí do úspěšného projektu „Pražská muzejní noc“. Veřejnosti otevře svou expozici „Lidé a peníze“.

20190529_prazska_muzejni_noc

Zdroj: https://www.cnb.cz/cs/, vlastní zpracování, 2019

Obrázek č. 3: Expozici „Lidé a peníze“ připravila Česká národní banka pro veřejnost v krásných prostorách bývalého trezoru ve své budově v centru Prahy.

ec06a3d0-a1e8-4a50-b048-d126aaddd59a_656_449_crop

Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/expozice-ceske-narodni-banky---lide-a-penize.aspx, vlastní zpracování, 2019

Obrázek č. 4: Bývalý trezor ČNB

e2bdc00b-f31e-49cc-b49d-9271281daf9c_656_449_crop

Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/expozice-ceske-narodni-banky---lide-a-penize.aspx, vlastní zpracování, 2019

Zmíněnou novelu zákona už přitom v roce 2017 schválila předchozí vláda, Poslanecká sněmovna ji ovšem nestihla před loňskými volbami projednat, a tak novela tzv. ústavně-právně „Spadla pod stůl“.

Předmětná novela zákona ovšem ve společnosti vyvolala vlnu nevole a i samotní poslanci vyjádřili obavu ze ztížení dostupnosti hypoték, a tím i šancí na vlastní bydlení. Návrh tak Ministerstvo financí „Po určité časové prodlevě“ předložilo znovu.

V této souvislosti bylo do návrhu zákona nově zařazeno opatření, na základě kterého by mohli mladí lidé v tuzemsku do 36 let získat k hypotékám snadnější přístup. Na pořízení vlastního bydlení by si mohli půjčit až sto procent hodnoty nemovitosti a stačily by jim k tomu nižší příjmy. Doposud Česká národní banka ve svých doporučeních obchodním bankám ukládá, aby většině lidí poskytovaly hypoteční úvěry maximálně na 80 procent hodnoty nemovitosti a na 90 procent jen omezenému počtu žadatelů. Splátka hypotéky a dalších dluhů od loňského 1. října nesmí přesáhnout 45 procent čistého měsíčního příjmu žadatele a celkové zadlužení devítinásobek jeho čistého ročního příjmu. Navrhované „Měkčí“ parametry pro lidi do 36 let se budou týkat jen těch, kteří budou chtít hypotéku na pořízení bydlení. Mladí si v případě schválení novely budou smět vzít v hypoteční bance na imobilii hypoteční úvěr až o deset procentních bodů nad limit, který ČNB stanoví ostatním. Na splátku hypotéky a dalších dluhů by pak mohli vydávat z čistého příjmu až o pět procentních bodů více než starší lidé. Celková půjčka na bydlení by mohla být také vyšší než u jiných žadatelů. Právě u těchto ukazatelů návrh umožňuje centrální bance stanovovat závazné horní hranice. Současně ale návrh obsahuje exempci (výjimku), která umožní, aby určité procento z celkového objemu poskytovaných úvěrů nemuselo splňovat horní hranici jednoho nebo více úvěrových ukazatelů. „Tato výjimka zohledňuje zejména výjimečné případy spotřebitelů, u kterých je požadavek dodržení horní hranice jednoho nebo více úvěrových ukazatelů zcela nedůvodný, např. vzhledem k jejich nestandardním majetkovým poměrům,“ konstatuje se v legislativní předloze. Objem takových hypotečních úvěrů by neměl přesáhnout pět procent celkového objemu úvěrů zajištěných nemovitostí poskytnutých v předcházejícím kalendářním čtvrtletí.

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zakonne-pravomoci-cnb-pro-hypoteky-projedna-vlada/1765198 a http://www.danimesusmevem.cz/pravomoci-cnb-oblasti-hypotek-posili-zakon-pripominkovem-rizeni/)