Od 1. července 2018 se v ČR rozšířila bezplatná právní pomoc pro nejchudší vrstvy občanů.

1.8.2018

Vážení občané, bohužel první červencové dni se novináři v právní oblasti – ať se již jedná o věrohodná media typu: ČTK, Českou televizi, Český rozhlas či seriózní denní tisk (MF DNES, Lidové noviny či Hospodářské noviny) – věnovali psaní závěrečných prací, popř. i chovu králíků, resp. jmenování (a posléze samozřejmě i rezignaci) paní Mgr. Ing. Taťány Malé na post nové ministryně spravedlnosti, a to v souvislosti se jmenováním nové české vlády. Žurnalisté (pozn. v případě zmíněné České televize a jmenovaného Českého rozhlasu se přitom dokonce jedná o veřejnou službu, placenou z daní a koncesionářských poplatků.) totiž „trochu“ (ironicky) v tomto ohledu opomenuli nabytí účinnosti socioekonomicky velmi významné novely zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o advokacii“), která se týká, a jejímž cílem je rozšíření profesionální právní služby advokátů pro nemajetné, resp. nejchudší vrstvy obyvatelstva! Touto oprávněnou kritiku stran veřejnoprávních médií v žádném případě nepodporujeme média pana Mgr. Jaromíra Soukupa, jako jsou: TV Barrandov, Sedmička a jiné platformy bulvárního charakteru.

Tisková zpráva České advokátní komory (dále jen „ČAK“) v této souvislosti hovoří o tom, že: „Novelou zákona o advokacii se od 1. července 2018 rozšíří státem hrazená právní pomoc osobám, které si nemohou z důvodů majetkových a příjmových dovolit vybrat a zaplatit vlastního advokáta“ (zdroj a více na: https://www.cak.cz/assets/tz-cak_bezplatna-pravni-pomoc180619.pdf).

Právo požádat o poskytnutí bezplatné právní rady advokátem v min. délce 30 minut, avšak nejvýše do vyčerpání 120 minut délky právní porady za každý kalendářní rok má každý občan, jehož průměrný měsíční finanční příjem za období šesti kalendářních měsíců předcházejících podání žádosti nepřesahuje trojnásobek životního minima. Jestliže by byly v žádosti uvedeny důvody zvláštního zřetele hodné, lze splnění podmínek kladených na průměrný měsíční příjem prominout. Tyto žádosti musí být adresovány ČAK na předepsaném formuláři. Pakliže obsahují požadované údaje a zaslané žádosti bude vyhověno, určí ČAK advokáta, jenž tuto právní službu poskytne. Předmětná žádost se zpoplatňuje částkou ve výši 100,- Kč. Avšak výše uvedený poplatek nehradí v právním předpise vyjmenované osoby (viz níže), jako jsou např. poživatelé příspěvku ve III. a IV. stupni nebo i občané pobírající dávky v hmotné nouzi (s využitím Dubenský, Jan. Bezplatná právní pomoc chudším se rozšířila. Deník Právo-příloha Rodinné finance, dne 14. července 2018, s. 18.).

„Žadatelé, kteří poplatek nehradí:

a.) cizinci umístění v zařízení pro zajištění cizinců podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky nebo přijímacím středisku podle zákona o azylu,

b.) držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P,

c.) osoby pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi,

d.) osoby mladší 15 let,

e.) osoby, které jsou poživateli příspěvku na péči ve stupni III (těžká závislost) a IV (úplná závislost) podle zákona o sociálních službách, a

f.) osoby pečující o osoby, které mají přiznaný příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) a IV (úplná závislost) podle zákona o sociálních službách.

Žadatel je samozřejmě povinen tyto skutečnosti doložit“ (zdroj a více na: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2617).

Tuto námi diskutovanou právní službu provádí výhradně advokát, nikoliv advokátní koncipient. Advokát se tedy nemůže v tomto případě nechat zastupovat advokátním koncipientem.

Právní norma umožňuje poskytnout žadateli bezplatně i ostatní právní služby podle zákona  o advokacii, jako je zastupování ve sporné agendě, tj. řízení před soudy (tzv. litigace) a jinými orgány (např. správními v řízení o přestupcích), obhajoba v trestních věcech, sepisování kontraktů (smluv) a dalších listin, zpracovávání právních rešerší a další formy právní pomoci. Jedná se o žadatele, jejichž příjmové a majetkové poměry to odůvodňují. I v takovém případě ČAK určí advokáta a vymezí věc, v níž je advokát povinen právní službu poskytnout, jakož i rozsah těchto služeb. V rozsahu stanoveném v zákoně pak hradí advokátovi takto poskytnuté služby stát. Právník Jan Dubenský pak správně připomíná, že případným žadatelům o bezplatné služby advokátů lze doporučit, aby se s konkrétními dotazy týkajícími se podmínek a formy žádosti obrátili na některou z advokátních kanceláří nebo přímo na ČAK, se sídlem: Národní třída 16, Praha 1, e-mail: sekr@cak.cz s využitím Dubenský, Jan. Bezplatná právní pomoc chudším se rozšířila. Deník Právo-příloha Rodinné finance, dne 14. července 2018, s. 18.).

Mgr. Petr Jezdinský