Legislativní rada vlády vrátila návrh nového stavebního zákona MMR k dopracování.

6.7.2020

Vážení čtenáři, legislativní rada vlády (dále jen „LRV“) vrátila návrh nového stavebního zákona Ministerstvu pro místní rozvoj k dopracování. LRV to oznámila na svých webových stránkách. Ministerstvo pro místní rozvoj hodlá návrh zákona LRV předložit opětovně počátkem srpna. Harmonogram schvalování by to ohrozit nemělo. V září by měl jít návrh zákona do Poslanecké sněmovny, platit by měl od jara 2021. Účinnost by měla per partes (postupně) nabíhat do poloviny roku 2023.

Legislativní rada vlády se rozhodla projednávání návrhu zákona přerušit za účelem dopracování jejich úpravy, zejména některých institutů a procesních i jiných úprav, které zároveň nebylo možno dořešit či konkrétně naformulovat přímo při projednávání.

Obrázek č. 1: Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj

Dostalova_188

Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/klara-dostalova-167026/, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 2: Budova Ministerstva pro místní rozvoj na Staroměstském náměstí

5364784_

Zdroj: www.google.com, vlastní zpracování, 2020

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová sdělila, že je s průběhem projednávání stavebního zákona velmi spokojena. „Se stanoviskem a doporučeními Legislativní rady vlády souhlasíme, jedná se totiž hlavně o upřesnění nové úpravy či návrhy na dořešení některých nejasností, za které radě děkujeme. Během projednávání se neobjevil žádný bod, kde bychom byli s radou v kategorickém rozporu a nedokázali bychom najít konsenzus,“ konstatovala. Podle ní ministerstvo přerušení projednávání zákona očekávalo. Dále uvedla, že LRV v poslední době postupovala stejně u všech základních úprav obdobného typu a nedoporučila je vládě projednat hned v prvním kole. „Velmi pozitivně vnímáme, že se máme s LRV nad novým stavebním zákonem sejít už 6. a 7. srpna, což vnímáme jako silný signál důvěry, že se nám podaří nedostatky zákona rychle odstranit a není třeba žádné rozsáhlé přepracování,“ poznamenala ministryně. Klára Dostálová již dříve uvedla, že není možné, aby investoři čekali na prosazení svých projektů pět let a u dopravní infrastruktury dokonce 13 a více let. „Tak bychom se z hospodářské krize nikdy nedostali. Do roka musí firmy vědět, zda mohou stavět, či nikoliv. Hlavním principem je zrychlení stavebního řízení, odstranění přebujelé administrativy až byrokracie, která ho provází, a zajištění dodržování lhůt ze strany státu,“ doplnila. Podle jejího názoru je největším problémem soudobé stavební legislativy zejména roztříštěnost předpisů a stavebních úřadů. Aktuálně v České republice existuje skoro 20 typů stavebních řízení a deset typů různých povolovacích procesů. To nový stavební zákon vyřeší tím, že de lege ferenda (do budoucna) bude už jen jedno správní řízení a celé řízení o povolení stavby povede jeden stavební úřad. Výsledkem celého řízení tak bude u běžných staveb jedno razítko. Celý proces bude navíc digitalizovaný. Neintegrovaní dle vyjádření ministryně pro místní rozvoj zůstanou jen částečně památkáři, a to u kulturních a národních památek a památkových rezervací. Tam je nicméně definitivní slovo památkářů na místě. Stejně tak jako životní prostředí, kde zůstane samostatné postavení Agentuře ochrany přírody a krajiny, a to ve zvláště chráněných územích. U případných staveb v národních parcích a analogicky významných územích musí mít orgán životního prostředí poslední slovo.

Obrázek č. 3: Mokřad Žabák v Lysé nad Labem – krátké video můžete vidět na: https://www.youtube.com/watch?v=rYAKBa3J2s8.

c859f619429f7b602fc59227bc15105a

Zdroj: www.google.com, vlastní zpracování, 2020

V přípravě nového stavebního zákona, který má zkrátit povolování staveb na dobu nepřesahující jeden rok, nicméně může nastat zásadní obrat. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová na debatě Hospodářských novin Urban Leaders Club prozradila, že bude jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO) ještě jednou o tom, zda by stát přece jen neměl převzít pod svou správu obecní stavební úřady. Jde o reakci na doporučení Legislativní rady vlády.

Podle zástupců podnikatelských komor a svazů se zákon po zapracování připomínek odklonil od původní podoby, a situaci ve stavebnictví místo zjednodušení naopak výrazně zhorší. Stávající verze návrhu nemá podle prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého téměř nic společného s věcným záměrem a návrhem předloženým na konci loňského roku před připomínkovým řízením. Řadu kritiků měl i původní návrh. Mezi nejčastější výtky patřilo to, že nahrával developerům a nechránil veřejné zájmy.

Podle Pavla Černého, partnera sdružení Frank Bold Advokáti, ve kterém působí přední experti na správní, stavební, energetické a environmentální právo, původní návrh v souladu s věcným záměrem navrhoval právě vytvoření jednotné soustavy „státních“ stavebních úřadů, v čele s Nejvyšším stavebním úřadem. V oblasti povolování staveb tak již neměly rozhodovat úřady územních samosprávných celků, ale úředníci ve služebním poměru ke státu (viz předposlední odstavec). Návrh předložený LRV však obsahuje kombinaci dosavadních „obecních“ stavebních úřadů s novými státními, doplněný navíc o speciální úřad pro velké infrastrukturní stavby. Úředníci „obecních“ stavebních úřadů zůstávají mimo služební poměr a přetrvává u nich riziko systémové podjatosti. V rámci integrace rozhodování vycházel původní návrh co nejdůsledněji z principu „1 úřad-1 řízení-1 razítko“, vyjádřeného ve věcném záměru. V aktuálním návrhu není integrace provedena důsledně, řada rozhodnutí a stanovisek zůstává samostatná. Podkladem pro rozhodnutí „obecního“ stavebního úřadu má být „koordinované vyjádření“ nadřízeného úřadu řešící soulad stavby s požadavky dílčích zákonů. Není přitom jasné, zda toto vyjádření bude pro stavební úřad právně závazné či nikoliv. V každém případě budou vznikat komplikované situace a spory, čemuž měl zákon podle původního zadání zabránit.

Dále podle advokáta Pavla Černého návrh zákona v rozporu s věcným záměrem neobsahuje žádný efektivní nástroj ochrany proti nečinnosti stavebního úřadu. Důsledkem nečinnosti má být přechod pravomoci k vydání rozhodnutí na nadřízený úřad. Tím se řízení pouze prodlužuje. Návrh přitom nezavádí ani žádný jiný, např. sankční, prostředek proti nečinným úřadům a úředním osobám. Dle věcného záměru by základním cílem územního plánování mělo být vyhodnocení a vzájemné zvážení všech dotčených zájmů v území, jejich koordinace a stanovení výsledného řešení, představujícího konkrétní veřejný zájem na využití území. I toto zásadní pravidlo v aktuálním návrhu chybí. Proces pořizování územních plánů se podstatně neliší od současného stavu, nedochází k zásadnímu urychlení, např. stanovením jednoznačných lhůt pro jednotlivé fáze pořizování. I v dalších oblastech představuje návrh předložený do LRV do značné míry návrat k současnému stavu. Ten je přitom jak ve věcném záměru, tak v řadě podkladových materiálů a stanovisek odborných institucí i jednotlivých odborníků kritizován jako nevyhovující. Na rozdíl od původního relativně stručného znění má aktuální návrh cca o 100 paragrafů více než stávající stavební zákon.

S konkrétními a detailními připomínkami se můžete seznámit na: https://www.ckait.cz/sites/default/files/vyporadani_pripominek_k_vecnemu_zameru_-_pro_jednani_vlady_-_verze_c._2.pdf.

Seznam pramenů:

https://advokatnidenik.cz/2020/06/30/legislativni-rada-vlady-vratila-mmr-stavebni-zakon-k-dopracovani/,

https://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/5867-komentar-frank-bold-advokati-legislativni-rada-vlady-vraci-novy-stavebni-zakon-k-prepracovan,

https://archiv.ihned.cz/c1-66786800-dostalova-opet-zvazuje-ze-vezme-obcim-stavebni-urady,

https://www.ckait.cz/sites/default/files/vyporadani_pripominek_k_vecnemu_zameru_-_pro_jednani_vlady_-_verze_c._2.pdf.

 

Mgr. Petr Jezdinský