Milostivé léto II startuje 1. září 2022.

22.8.2022

Vážení čtenáři, milí klienti, dlužníci (povinní), kteří se hodlají zbavit svých dluhů bez nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky, dostávají druhou šanci. Milostivé léto II začne 1. září 2022 a potrvá do 30. listopadu 2022 a je určené všem, kdo chtějí uhradit dluhy veřejnoprávním institucím.

Milostivé léto se bude vztahovat pouze na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 a na dluhy u veřejných institucí nebo státních či polostátních podniků, nelze ho uplatnit na daňové a správní exekuce, které jsou vymáhané např. celní nebo finanční správou nebo správou sociálního zabezpečení. Cílem tzv. milostivého léta II je umožnit v co nejkratší době povinným (dlužníků) učinit kroky k úplnému zastavení exekucí.

 

Co nejširší využití takzvaného milostivého léta má význam pro samotné dlužníky, kteří se úhradou jistiny a příslušného paušálu soudnímu exekutorovi zcela zbaví svého dluhu. Dále pro oprávněné (instituce), kterým tito lidé dlužili – těm bude vyplacena jistina (tedy původní dlužná částka bez penále, úroků atp.).

 

A milostivé léto je výhodné i pro soudní exekutory, kterým bude uhrazena alespoň část nákladů exekuce, k čemuž u bezvýsledných exekucí nedochází vůbec.

 

Předpokládám, že v důsledku současné energetické krize a zvyšující se inflace je druhá vlna milostivého léta na místě. Může pomoci zejména těm občanům, kteří se do akce nemohli zapojit loni. Např. z toho důvodu, že peněžní prostředky, se kterými mohli volně disponovat, použili na úhradu zvýšených cen za energie v souvislosti s pádem dodavatelů energií,“ konstatoval ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. "Celkový pokles počtu exekucí je přínosný nejen pro povinné, kteří dostanou šanci na život bez dluhů, nýbrž současně má i velký celospolečenský význam, protože by měl vést ke snížení počtu osob pohybujících se v šedé ekonomice, a to s sebou nese i snížení nároků na sociální systém našeho státu," podotkl ministr práce a sociálních věcí Ing. Marian Jurečka.

 

Hlavní změny, které nová právní úprava přináší:

1.) Povinní budou moci uhradit vymáhanou jistinu a paušální náhradu nákladů exekuce do 3 měsíců od účinnosti změny zákona, to jest od 1. 9 do 30. 11. 2022;

2.) povinný bude nově muset ve stanovené lhůtě soudnímu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. milostivého léta II;

3.) povinný požádá soudního exekutora o sdělení výše částky, která má být uhrazena pro splnění podmínek takzvaného milostivého léta, nebo o sdělení, zda tato částka již byla vymožena přede dnem nabytí účinnosti tohoto návrhu; soudní exekutor bude povinen na tuto žádost odpovědět do 15 dnů od jejího doručení;

4.) paušální náhrada nákladů exekuce soudního exekutora v rámci tzv. milostivého léta II se nově stanovila ve výši 1 500 Kč (1 815 Kč s DPH); které povinný musí uhradit spolu s jistinou;

5.) výslovně se stanoví, v jakém rozsahu soudnímu exekutorovi náležejí náklady exekuce, o kterých bylo rozhodnuto před 1. zářím 2022 a které byly před tímto datem vymoženy. Podobná právní úprava se týká i nákladů oprávněného.

 

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím Advokátního deníku, České justice, ČTK, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva spravedlnosti)