Odčerpání majetku pachatele má být pro futuro možné i ze SJM.

13.5.2024

Vážení čtenáři, milí klienti, Ministerstvo spravedlnosti hodlá umožnit odčerpat majetek, který souvisí s trestnou činností, i ze společného jmění manželů (dále i jako „SJM“). Podle současné úpravy i judikatury se totiž věc náležející do SJM pachatele a jeho manžela/manželky nepokládá za věc náležející pachateli, a z tohoto důvodu nelze na majetek v SJM vztáhnout trest propadnutí věci nebo opatření spočívající v zabrání věci. Příslušná legislativní novela zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a dalších souvisejících zákonů, prošla připomínkovým řízením.

Stávající právní stav neodůvodněně zvýhodňuje pachatele, kteří uzavřeli manželství a mají majetek v SJM, oproti těm, kteří tak neučinili,“ sdělilo Ministerstvo spravedlnosti v tzv. důvodové zprávě k návrhu. „Takové rozdílné postavení, založené v zásadě pouze na rodinném stavu pachatele, není rozumně odůvodnitelné,“ napsalo. Zatímco u nesezdaných pachatelů může propadnutí či zabrání věci mířit za splnění příslušných podmínek na veškerý jejich majetek, u pachatelů s majetkem v SJM je zpravidla tento majetek z postihu vyloučený. „Spotřebováním či jiným zužitkováním věci, která je výnosem z trestné činnosti, se tak pachatel může vyhnout majetkovému postihu v případě, že nemá jiný majetek ve svém výlučném vlastnictví,“ upozornilo Ministerstvo spravedlnosti. Poukázalo navíc i na skutečnost, že občanský zákoník umožňuje režim SJM smluvně upravit. Pachatel tak může společné jmění účelově rozšířit o další věci, a zúžit tak rozsah věcí, které mu soudy mohou odčerpat majetkovými trestními sankcemi. Soudobý stav označila za rizikový i zpráva o hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu, kterou v létě 2021 schválila česká vláda.

Aktuálně lze majetek SJM postihnout trestem propadnutí majetku, poněvadž vyslovením takového trestu SJM zaniká. Navíc věc, kterou pachatel nabyde trestným činem, se podle judikatury součástí SJM nestává. Ministerstvo ale usiluje o to, aby bylo možné jednoznačně postihnout věci ze SJM i propadnutím věci nebo jejím zabráním. Chce proto změnit příslušné výkladové ustanovení trestního zákoníku, které definuje věc náležející pachateli. Nově by za takovou věc zákoník výslovně označoval taktéž součásti společného jmění pachatele a jeho manžela. Resort doplnil, že navrhovaná změna se nedotkne zákonného majetku, který nesouvisí s trestnou činností – tedy věcí, které nejsou výnosem z trestné činnosti, nástrojem trestné činnosti ani tzv. náhradní hodnotou za ně.
 

Mgr. Petr Jezdinský (za využití Ministerstva spravedlnosti, Advokátního deníku a ČTK)