Dražby nemovitostí

Společná realitní a advokátní kancelář JURIS REAL, spol. s r. o. je prostřednictvím společnosti JURIS REAL Dražby, a. s. už několik let úspěšným provozovatelem dražebního portálu www.exdrazby.cz, na kterém se realizují online nedobrovolné dražby movitých a nemovitých věcí, jež se staly předmětem exekuce.

Potřebnou koncesí na pořádání dobrovolných i nedobrovolných dražeb disponujeme již od roku 2011, stejně tak jako velmi kvalitním pojištěním profesní odpovědnosti. Od té doby jsme zdárně zrealizovali přes 25 000 dražeb a je u nás zaregistrováno více než 70 000 registrovaných uživatelů.

Na základě obrovské poptávky od např. insolvenčních správců, územně samosprávných celků (tj. obcí a krajů), organizačních složek států (např. ministerstev a ústředních orgánů státní správy), autobazarů, leasingových společností, komerčních bank apod. jsme se rozhodli vytvořit zcela novou dražební a aukční platformu a spustit web www.exdrazby.cz, kde budou elektronicky probíhat aukce a dražby movitých i nemovitých věcí.

Prostřednictvím nového portálu www.exdrazby.cz nerealizujeme pouze dražby či aukce nemovitostí, ale i dražby či aukce i věci movitých, tj. např. motorových vozidel, elektroniky, potřeb pro domácnost, zemědělských strojů, starožitností, obrazů, filatelistických či numismatických materiálu atd., to jest všech věcí v právním smyslu, na které se podle dosavadních a obvyklých uzancích vztahuje právní problematika aukcí. 

Využít našich služeb a zejména bohatých zkušeností tak budou moci nejen úřady soudních exekutorů, jako tomu bylo doposavad, nýbrž i široká veřejnost z řad občanů, to jest i právě Vy zde můžete formou aukce a dobrovolné dražby prodat svůj majetek.

Výše uvedený způsob Vám zaručí, že získáte maximální možnou cenu v konkrétně a jasně definovaném čase a navíc moderním způsobem, který se těší v současné době velké oblibě.

Veřejná dražba je považována mezi odbornou i laickou veřejností za transparentní formu prodeje nemovitostí a často také za vhodný nástroj pro dosažení maximálního výtěžku z prodeje.

Dražby dobrovolné

Dražby dobrovolné provádíme na základě svobodného návrhu (svobodné vůle) vlastníka nebo osoby oprávněné s předmětem dražby hospodařit a vlastníkem zmocněné, popř. na základě zvláštního právního předpisu osoby oprávněné předmět dražby zpeněžit – zcizit, neboli prodat.

Navrhovatelem dražby dobrovolné může být vlastník předmětu dražby, včetně měst a obcí, městské části, příspěvkové či rozpočtové organizace. Může jím být rovněž likvidátor nebo insolvenční správce.

Při provádění dražby je naším cílem dosažení nejvyšší možné ceny vydražením.

Tím dosahujeme zpeněžení v daném místě a čase za nejvyšší cenu – podání. Dražba se tak liší od běžné realitní činnosti, kdy si účastníci převodu nemovitosti prodejní cenu předem dohodnou a pak smluvně stvrdí.

Dražby nedobrovolné

Dražby nedobrovolné provádíme proti vůli vlastníka, a to na návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka nebyla dlužníkem včas a řádně uhrazena, je v prodlení, a tato pohledávka je zajištěna zástavním právem, respektive soudcovským zástavním právem k předmětu dražby, případně omezením převodu nemovitosti nebo zadržovacím právem.

Pohledávka za dlužníkem musí být doložena dražebním titulem, tedy vykonatelným soudním rozhodnutím nebo vykonatelným rozhodčím nálezem, případně doložena vykonatelným notářským či (historicky) exekutorským zápisem, anebo doložena jiným vykonatelným rozhodnutím, jehož soudní výkon připouští zákon, včetně platebních výměrů a výkazů nedoplatků.

Vzhledem k tomu, že nelze předpokládat ochotu dlužníků uzavírat u již existujících vztahů příslušné právní úkony ve formě notářských nebo (historicky) exekutorských zápisů, nabízíme vám pomoc při vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti, která bude završena uspokojením budoucího navrhovatele nedobrovolné dražby z výtěžku zpeněžení předmětu dražby nedobrovolné.

Při dražbách využíváme činnosti našeho speciálního právníka na dražby (dražebníka), pana Mgr. Petra Jezdinského, který disponuje tel. č.: 774 335 506 a e-mailem: jezdinsky@rkjuris.cz.